Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023. Akari City đã có một hành trình ấn tượng khi liên tục được thị trường đón nhận. Cuối năm 2021, gần 2.000 căn hộ biệt lập giai đoạn 1 chính thức bàn giao, đón hàng nghìn gia đình về an cư, hình thành cộng đồng năng động, hiện đại tại phía tây TP.HCM.

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023

Tiến độ xây dựng Akari City vào tháng 01 năm 2023